آلبوم عکس - گالری تصاویر سنتور

گالری تصاویر سنتور
گالری تصاویر سنتور: عکس شماره 1 / 6
سنتور خاتم
720 * 540 (91 KB) 
گالری تصاویر سنتور
گالری تصاویر سنتور: عکس شماره 2 / 6
سنتور خاتم
720 * 540 (86 KB) 
گالری تصاویر سنتور
گالری تصاویر سنتور: عکس شماره 3 / 6
سنتور نقاشی تذهیب
720 * 540 (60 KB) 
گالری تصاویر سنتور
گالری تصاویر سنتور: عکس شماره 4 / 6
سنتور نقاشی تذهیب
720 * 540 (104 KB) 
گالری تصاویر سنتور
گالری تصاویر سنتور: عکس شماره 5 / 6
سنتور 14 خرک
720 * 540 (100 KB) 
گالری تصاویر سنتور
گالری تصاویر سنتور: عکس شماره 6 / 6
چوب افریقایی
600 * 843 (189 KB) 
1