آلبوم عکس - تصاویر کارگاهی

تصاویر کارگاهی
تصاویر کارگاهی: عکس شماره 1 / 6
ساب زدن صفحه
450 * 600 (96 KB) 
تصاویر کارگاهی
تصاویر کارگاهی: عکس شماره 2 / 6
سیم کشی سازها
720 * 540 (58 KB) 
تصاویر کارگاهی
تصاویر کارگاهی: عکس شماره 3 / 6
پل گذاری
720 * 540 (51 KB) 
تصاویر کارگاهی
تصاویر کارگاهی: عکس شماره 4 / 6
نازک کردن صفحه با دستگاه گندگی
720 * 540 (57 KB) 
تصاویر کارگاهی
تصاویر کارگاهی: عکس شماره 5 / 6
گردو
720 * 540 (61 KB) 
تصاویر کارگاهی
تصاویر کارگاهی: عکس شماره 6 / 6
ساخته شده از چوب گردو
720 * 540 (61 KB) 
1